Algemene voorwaarden

O-sporty  is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt met het oog op uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden in de ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand in het kader van de algemene dienstverlening en ledenadministratie/voor het uitvoeren van marktstudies om u te informeren over nieuwe producten en diensten/voor de verwezenlijking van de
informatie- en promotiecampagnes.
In het verwerken van de persoonsgegevens leeft O-sporty de geldende wet- en regelgeving na, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 23 mei 2018.
Deze gegevens kunnen worden verwerkt door incassobureaus en andere tussenpersonen op wie een beroep wordt gedaan voor het beheer van schuldvorderingen. Deze derden bieden voldoende waarborgen en bescherming van gegevens cfr. de AVG.
De persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan partijen buiten de Europese Unie en worden bewaard voor zover dit noodzakelijk is in de uitvoering van de overeenkomst.
Het lid kan toegang krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens of rechtzetting/schrapping ervan te vragen door een e-mail te sturen naar info@o-sporty.be . Tevens kan het lid via e-mail vragen om de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens te beperken.
Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan info@o-sporty.be te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer O-sporty kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.
Indien het lid een klacht heeft m.b.t. het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens kan de betrokkene een klacht indienen bij de privacycommissie (https://www.privacycommission.be).
Fotografie / video-release:
Deelnemers die betrokken zijn bij activiteiten die door O-sporty worden aangeboden, kunnen tijdens de training worden gefotografeerd of op video opgenomen.
Leden stemmen hierbij in met het gebruik van deze foto's en/of video's zonder vergoeding op de O-sporty-website of in redactionele, promotie- of reclamemateriaal dat is geproduceerd en/of gepubliceerd door O-sporty. Ook op de parking of in de trainingsruimte wordt u gefilmd. Dit louter ter preventie van inbraak en bescherming van ruimte en/of materiaal. Deze laatste worden uiteraard niet gebruikt voor promotionele doeleinden.

 Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de gym, rekening houdend met de
geldende huisregels. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
 In de sportruimtes dient het lid te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het
dragen van schone sportschoenen is verplicht.
De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten.
Het lid dient zich te houden aan de door  O-sportygegeven instructies en
vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en
discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is O-sporty 
gerechtigd het lid de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te
beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of
teruggave.

 Om deel te kunnen nemen aan de training, dient het lid zich in te schrijven. De inschrijving gaat via de My wellness app. Wij hanteren een maximum aantal deelnemers voor elke les.
Annulering deelname training
Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient het lid zorgvuldig om te gaan met
het reserveren van de training. Het lid dient zich ten laatste een uur voor de aanvang van de
training te hebben uitgeschreven via de My wellness applicatie als hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn.
Bij aanvang van de training wordt via de aanwezigenlijst gecontroleerd of het lid
deelneemt aan de trainingssessie.
Leden met een beurtensysteem verliezen een beurt bij een late annulering of een no-show. 
De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de
lidmaatschapsovereenkomst de door O-sporty opgestelde huisregels en algemene
voorwaarden na te leven en de instructies uit te voeren. O-sporty is ten allen tijde
gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door O-sporty
 te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde
abonnementsgelden ontstaat.
Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden
uitsluitend door de directie van O-sporty beoordeeld en beslist.
 Op alle door O-sporty gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van
toepassing. In geval van betwisting is de rechtbank van Brugge uitsluitend bevoegd.


geschillen
 Klachten proberen we uiteraard eerst samen met de consument op te lossen. Indien het toch tot een geschil zou komen kunt u eventuele klachten melden bij https://www.ec.europa.eu/odr om een tot een oplossing te komen.